Branża budowlana a prawo

Prawo związane z budownictwem w Polsce jest uznawane za dziedzinę niesłychanie złożoną. Niedogodności w jego możliwie praktycznym zastosowaniu będzie w stanie potwierdzić zdecydowana większość przedsiębiorców budowlanych. Wystarczy wspomnieć chociażby o tym, że jeszcze na długo przed samym rozpoczęciem jakiejkolwiek większego typu inwestycji trzeba podejmować wiele działań na gruncie formalnym. Wymagają one złożenia różnego typu pism, wniosków czy odwołań. Zdecydowana większość obowiązków w tym zakresie leży w kompetencjach wykonawcy, w zakresie konkretnej inwestycji.

Nic dziwnego zatem, że przedsiębiorcy budowlani w wielu przypadkach będą czerpać z wsparcia prawnych kancelarii zajmujących się kompleksową obsługą inwestycji. W związku z tym unikają problemów wynikających z obowiązku sporządzania zawierania umów i składania pism w całym okresie trwania cyklu budowlanego. Wsparcie formalnoprawne będzie bardzo istotne również w postępowaniach przetargowych, dochodzeniu ewentualnych roszczeń bądź też rozstrzyganiu sporów pomiędzy stronami obowiązującego kontraktu. W świetle przyjętych dziś przepisów, które są stale nowelizowane, można wręcz stwierdzić, że prawna pomoc z obszaru prowadzenia firmy budowlanej urosła do rangi konieczności.

Reklamy

Kilka słów o obsłudze prawnej branży związanej z budownictwem, w zamówieniach publicznych

Prowadzona rzetelnie obsługa w zakresie prawnym w budowlanej branży musi objąć mnóstwo aspektów. Przydatne może się już okazać samo regularne weryfikowanie ogłoszeniowych komunikatów o przetargach, na co nie zawsze przedsiębiorcy po prostu mogą znaleźć czas. Ważne jest wsparcie w kompleksowym stopniu w czasie przygotowywania samej oferty na przetargi typu publicznego. Niezależnie od atrakcyjności zgłoszonego wniosku, bardzo istotne są względy formalne, o których poprawność powinni zadbać profesjonalni doradcy. To samo dotyczy wszelkich załączników w tej ofercie. W zakresie niezbędnej obsługi na gruncie prawnym powinny znaleźć się bieżącego typu konsultacje poprzedzające przetarg.
W przypadku podmiotów organizujących zamówienie kluczowe jest doradztwo co do doboru trybu postępowania, a także sporządzenie wzorów dokumentacji przetargowej czy ogłoszeń i protokołów. Zakres usług powinien obejmować konsultacje merytoryczne, wsparcie rozstrzygania protestów, udział w postępowaniu mającym charakter odwoławczy. Zleceniodawca może nastawić się na aktywne wsparcie w prowadzeniu korespondencji z wykonawcami i procesie monitoringu realizowania umów.

Postępowanie przetargowe – informacje dla oferenta

Każda chętna firma, która chce przystąpić do przetargu powinna być świadoma potencjalnego ryzyka w zakresie prawa, które może się brać z zbyt niskiej znajomości przepisów prawa albo też braku możliwości spełnienia warunków zdefiniowanych w brzmieniu umowy dotyczącej przetargu. Poza naprawdę rzetelną wiedzą na gruncie prawnym warto przygotować się dobrze na wysłanie zapytań i wnioskowych dokumentów do odpowiadającego organizacyjnie za postępowanie przetargowe. Sama ofertowa propozycja musi być wykreowana bez zarzutu w aspekcie formalnym – już nawet drobne nieścisłości mogłyby stanowić powód odrzucenia jej. Gigantyczne wręcz znaczenie ma zapoznanie się z ofertami konkurencyjnych podmiotów. Po wygraniu przetargu konieczne będzie spisanie odpowiedniego typu umów; możliwe jest także negocjowanie warunków kontraktu. W sytuacji wybrania jakiegoś innego oferenta, podmiotom, których oferta została odrzucona, przysługuje prawo do złożenia odwołania. Właściwym organem w tej właśnie sytuacji jest Krajowa Izba Odwoławcza. W szczególnych wypadkach opisanych przepisami będzie można składać skargi do sądów powszechnych.

Zasada działania postępowań przetargowych jest stosunkowo jasna. Problemem jesteśmy natomiast my sami, poprzez zmowy cenowe czy działania korupcyjne. Więcej na ten temat w poniższym filmiku:

Firmy, którym dobrze jest zaufać, jeżeli rozmawiamy o obsłudze inwestycji budowlanych?

Każda z osób, która bezpośrednio zetknęła się z umowami budowlanymi, ma świadomość, jak bardzo enigmatyczne są takie papiery. Sposób ich tworzenia może wpływać na późniejsze ewentualne spory między stronami. Co się z tym wiąże spore grono przedsiębiorców budowlanych w chwili samego rozpoczęcia działalności gospodarczej zakłada konieczność korzystania z usług firm doradczych. I jest to jak najbardziej słuszne ze stanowisk, bowiem różne straty ponoszone z tytułu formalnych błędów mogą się okazać naprawdę gigantyczne. Czytaj dalej

Dlaczego obsługa prawna firm budowlanych jest tak istotna

Prowadzenie przedsiębiorstwa budowlanego będzie wymagało nie tylko gruntownej znajomości rynku, tendencji, które panują na nim, i konkurencji. Niezbędnym elementem będzie dodatkowo wyczerpująca znajomość budowlanych przepisów. Zawarcie każdego kontraktu jest związane z bardzo wieloma przepisami. Nawet szefowie dużych koncernów budowlanych nie zawsze będą w stanie się wykazać biegłym poziomem orientacji. Z tego względu bardzo ważna jest pomoc doświadczonych specjalistów. Specyfika budowlanych procesów będzie wymuszać relacje między wykonawcami a zleceniodawcami. Wiele spośród nich jest ściśle określonych przepisami prawa. Wsparcie kancelarii prawniczej może być elementem koniecznym w odniesieniu do administracyjnego postępowania przed organami administracji budowlano-architektonicznej. Często wiąże się to z ustaleniem warunków zabudowy czy też pozyskaniem stosownych zezwoleń na inwestycję. Pomoc prawników może także być niezbędna w postępowaniu administracyjnym w zakresie legalizacji obiektów budowlanych i innych robót budowlanych, które wymagają pozyskania stosownych pozwoleń na budowę lub zgłoszenia.

Pułapki które często spotka się w branży budownictwa

Wysoki odsetek przedsiębiorców w budowlanej branży zgodnie twierdzi, że największym elementem wpływającym na ryzyko w ich branży jest błąd w budowlanej sztuce. W pewnym zakresie jest to prawda – stworzenie zagrożenia budowlanego wiąże się nie tylko z karnymi następstwami, ale może także zniszczyć reputację dobrze prosperującej firmy. Jednak przedstawiciele branży budowlanej muszą się liczyć w swej działalności również z innymi zagrożeniami. Coraz bardziej uciążliwy staje się problem wadliwie skonstruowanych prawnych umów o roboty budowlane, zwłaszcza w okresie ożywienia inwestycyjnego wskutek dotacji z Unii Europejskiej. Umowy bywają często nieprecyzyjne, niewłaściwie określa się ich strony, a czasami nie ma precyzji w zakresie. Może zdarzyć się również błędne określenie obowiązujących wynagrodzeń. W ten sposób firmy budowlane narażają się na pieniężne straty, a nawet na całkowite unieważnienie umowy. W dalszej perspektywie stracić może prestiż samej firmy. Jedynym sposobem na uniknięcie tego typu kłopotów jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy consultingowej.

Wstęp do postępowania przetargowego

Podmiot, który przygotowuje i prowadzi postępowanie o przetargowym charakterze musi spełnić licznie występujące wymogi określone brzmieniem przepisów prawa dotyczącego zamówień publicznych. Przed rozpoczęciem procedury przetargowej trzeba spisać odpowiedniego typu dokumentację, która powinna zostać poddana opiniowaniu. Dokumentacja dotycząca przetargów bezwzględnie musi obejmować regulaminy, wzorcowe egzemplarze pism, formularzy, oświadczeń i planów zakupów. W pracy komisji przetargowej elementem niezwykle istotnym jest analiza składanych wniosków pod kątem ewentualnego ryzyka prawnego. Na etapie rozpatrywania wniosków oferentów bardzo istotne znaczenie ma analiza pod kątem formalnoprawnym poprawności ofert, które są zgłaszane. W przypadku każdego publicznego zamówienia trzeba uwzględnić możliwość wnoszenia odwołań ze strony podmiotów, których oferta nie została przyjęta. W związku z tym właśnie członkowie komisji przetargowej powinni doskonale orientować się w odniesieniu do reguł kreowania pism odpowiadających na odwołania. Konieczne może być także wystąpienie przed stosownym organem Krajową Izbą Odwoławczą.